Yên Sơn hoàn thành mục tiêu trở thành huyện phát triển khá

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Sơn đã phát huy nội lực, đoàn kết, thống nhất, tập trung trí tuệ, không ngừng nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, khai thác tiềm năng lợi thế, tranh thủ mọi nguồn lực và đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Bước tiến vững chắc

Bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, huyện Yên Sơn đã sớm xác định đúng, trúng những nhiệm vụ trọng tâm, phù hợp thực tiễn, phát huy được sức mạnh, sự chung sức, đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ với 17/17 chỉ tiêu quan trọng, chủ yếu đều đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII đề ra, đưa huyện Yên Sơn trở thành huyện phát triển khá của tỉnh. Kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng dịch vụ, công nghiệp, giảm dần tỷ trọng nông lâm nghiệp; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 37 triệu đồng/người/năm.

Phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa là một trong hai nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ. Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành nhiều chương trình hành động, kế hoạch, đề án, dự án, phát triển nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn huyện. Huyện tổ chức rà soát, quy hoạch lại các vùng nông nghiệp hàng hóa, đảm bảo phù hợp với đặc thù của từng vùng, từng địa phương. Toàn huyện đã hình thành một số vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa, hình thành và đưa vào khai thác một số liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, số doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia liên kết với nông dân ngày một tăng. Ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp được chú trọng. Cùng với đó, huyện Chú trọng đẩy mạnh phát triển kinh tế lâm nghiệp, thực hiện tốt việc trồng, chăm sóc gắn với quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; duy trì độ che phủ của rừng trên 61%.


Trung tâm huyện lỵ Yên Sơn.

Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện hiệu quả. Trong đó, hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn tiếp tục được quan tâm đặc biệt chú trọng ưu tiên nguồn lực đầu tư để xây dựng mới, nâng cấp góp phần thay đổi diện mạo nông thôn; cơ bản đáp ứng được yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống của người dân. Đến nay huyện có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác hỗ trợ phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân được huyện đặc biệt quan tâm và được triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách của Trung ương, tỉnh, huyện đã lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn, từng bước tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 26,24% (năm 2016) xuống còn 9,26%.

Hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tiếp tục có bước phát triển. Huyện hoàn thành quy hoạch, xây dựng Cụm công nghiệp chế biến gỗ Woodsland Tuyên Quang với tổng mức đầu tư 900 tỷ đồng. Nhà máy sản xuất giày, dép xuất khẩu tại xã Trung Môn của Công ty TNHH Tập đoàn NEW HORIZON, tổng mức đầu tư 90,76 tỷ đồng, công suất 1 triệu đôi/năm. Nhà máy viên gỗ nén Hoàng Khai tại xã Hoàng Khai với tổng mức đầu tư là 30 tỷ đồng, công suất 5.000 tấn/năm. Nhà máy May Yên Sơn tại xã Trung Môn với tổng mức đầu tư 13,5 tỷ đồng, công suất 1 triệu sản phẩm/năm. Dự án Nhà máy Thủy điện Yên Sơn tại xã Quý Quân với công suất từ 90 MW và Dự án Thủy điện Sông Lô 8B xây dựng tại xã Thắng Quân - Tứ Quận - Phúc Ninh, công suất 27 MW dự kiến hoàn thành vào quý IV năm 2020.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được đẩy mạnh. Công tác bảo tồn di tích, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa được quan tâm. Nâng cao chất lượng giáo dục các cấp học gắn với duy trì và giữ vững thành quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; tỷ lệ huy động trẻ đi nhà trẻ đạt 39%; tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đi mẫu giáo đạt 100%, tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%. Các cơ sở y tế đã đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại, kỹ thuật cao vào khám, chữa bệnh cho nhân dân; phòng chống dịch bệnh được đẩy mạnh. An sinh xã hội được quan tâm, trong nhiệm kỳ giải quyết việc làm mới cho 25.232 lao động, vượt mục tiêu đại hội. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự; làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội.

Tạo chuyển biến trong công tác xây dựng  Đảng, chính quyền

Đi đôi với công tác lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ huyện Yên Sơn tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); xây dựng, ban hành kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện, xác định rõ các nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên. Các cấp ủy đảng chỉ đạo thực hiện nghiêm việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, yêu cầu xây dựng và thực hiện kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm. Các cấp ủy đã triển khai thực hiện sâu, rộng trong toàn Đảng bộ và quần chúng nhân dân Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các quy định của Trung ương và Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương gắn với việc đăng ký làm theo Bác của cán bộ, đảng viên phù hợp với nhiệm vụ, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của mỗi cán bộ, công chức, viên chức.


Nông dân xã Nhữ Hán đưa cơ giới hóa vào sản xuất.

Huyện ủy đã thực hiện nghiêm túc việc tinh gọn bộ máy, tinh giản đội ngũ cán bộ, công chức theo chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy. Trong đó, hợp nhất: Ban Tổ chức Huyện ủy và Phòng Nội vụ, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và Thanh tra huyện, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND - UBND. Huyện thực hiện sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng lội trình của tỉnh. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, được quan tâm thực hiện bảo đảm quy định.

Công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên được quan tâm thực hiện. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 1.156 đảng viên, nâng tổng số toàn huyện lên trên 7.800 đồng chí. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, thi hành kỷ luật trong Đảng thực hiện nghiêm minh, góp phần giữ vững kỷ cương kỷ luật và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng. Huyện ủy chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận; phát huy vai trò của nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Công tác nội chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện nghiêm túc. Hoạt động của HĐND tiếp tục được đổi mới, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật; chú trọng nâng cao chất lượng các kỳ họp, tiếp xúc cử tri, việc triển khai thực hiện các nghị quyết đi vào cuộc sống. UBND các cấp chỉ đạo điều hành quyết liệt trên mọi lĩnh vực, luôn bám sát nghị quyết của cấp ủy và HĐND các cấp để xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức, triển khai có trọng tâm, trọng điểm.

Mục tiêu phát triển nhanh, bền vững

Đồng chí Phạm Kiên Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết, nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện Yên Sơn đề ra mục tiêu tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc; phát huy tiềm năng, lợi thế, huy động nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; xây dựng huyện Yên Sơn phát triển nhanh và bền vững.


Trồng rừng theo tiêu chuẩn FSC tại xã Phú Thịnh.

Huyện cũng xác định 2 nội dung đột phá là: Huy động mọi nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng trung tâm huyện Yên Sơn phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại IV, xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn, đô thị trên địa bàn các xã trọng điểm; Tập trung xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh phát triển chuỗi giá trị nông lâm nghiệp theo hướng nâng cao tiêu chuẩn, chất lượng. Cùng với đó là 5 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ; Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, môi trường, tập trung giải phóng mặt bằng để triển khai các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn huyện; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong các lĩnh vực; Tăng cường xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Với những bước tiến vững chắc, cùng những mục tiêu cụ thể, sát với thực tiễn địa phương, Đảng bộ huyện Yên Sơn đang bước vào một nhiệm kỳ mới với khí thế mới, quyết tâm chính trị cao để xây dựng Yên Sơn ngày càng phát triển.   

Theo Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục